Welcome to Informačné centrum Európsky dom   Click to listen highlighted text! Welcome to Informačné centrum Európsky dom Powered By GSpeech
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

SVETLO – VODA - TMA 2016

„Ak človek príde o nohu, vie do cieľa doskákať i na jednej. Ak nemá sluch, vie odčítať z pier, ale najhoršie je, ak nevidí. Kým som videl, nad zložitosťou sveta nevidiacich som sa nezamýšľal, a myslím si, že som ich ani nechápal. To sa vlastne ani nedá pochopiť, kým to človek nezažije“ zamýšľa sa pán Tibor nad svojím osudom..................

Projekt PDF:

Svetlo - voda -...
Svetlo - voda - tma Svetlo - voda - tma
Svetlo - voda -...
Svetlo - voda - tma Svetlo - voda - tma
Svetlo - voda -...
Svetlo - voda - tma Svetlo - voda - tma
Svetlo - voda -...
Svetlo - voda - tma Svetlo - voda - tma
Svetlo - voda -...
Svetlo - voda - tma Svetlo - voda - tma
Svetlo - voda -...
Svetlo - voda - tma Svetlo - voda - tma

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu „SVETLO-VODA-TMA “ je význam a atribút „VODY“ vo svete nevidiacich a slabozrakých, hlucho slepých detí, v spojení s umeleckou tvorbou (akvarel), kreatívnym myslením (odmerné valce) a vlastnou prípravou športového a kultúrneho programu, tvorený slabozrakými a nevidiacimi deťmi a mládežou. Vytvorením pocitu rovnocennosti dochádza k odstraňovaniu bariér medzi zrakovo postihnutou mládežou a ich zdravými rovesníkmi, ktorých v rámci pracovných workshopov a tvorivých dielní zameraných na sebaobsluhu s dôrazom na „VODU“ chceme zapojiť do činnosti. Aj formou ukážok plaveckej výučby v krytom a otvorenom priestranstve.

 

Podľa predbežných informácií sme zistili, že práve napr. hladinomery, ktoré signalizujú naplnenie pohára vodou, alebo ohrev vody na čaj/kávu...ohrev mlieka...sú zaradené za dôležité, no často dennou spotrebou opotrebovaným materiálom, pomôckou. Tak, ako aj nedostupnosť „odmerných valcov“ pre výukové metódy a samoobsluhu detí a nevidiacej mládeže. Ďalšou dôležitou činnosťou je „VODA“ a plávanie (nasádzanie a užívanie plaveckých okuliarov, ochranné okuliare na vodu), „VODA“ a člnkovanie a stým spojené aktivity, smerujúce k voľno-športovým aktivitám .

 

Našim cieľom a zámerom v projekte je preto tento atribút „VODY“ preniesť do priestoru nevidiacich a ponúknuť v spoluprácu na danom projekte slabozrakým a nevidiacim deťom, s cieľom posilniť ich vlastné sebavedomie počas tréningov a tvorivých dielňach s využitím vody, v priestorovej orientácii, workshopov zameraných na kreatívnu tvorbu (práca s vodou, bubli fukom, vodné lopty, akvarely - papier, drevo... ), práca s pomôckami na ohrev „VODY“ tzv. hladinomery, výroba „odmerných valcov“ potrebných pre sebaobsluhu, vyrobených v rámci chránenej dielne na škole, s účasťou zrakovo-postihnutej mládeže, kde sa naučia vnímať pocitovo vplyv „VODY“ na bežný život, ako nástroj dennej vlastnej potreby, ako aj pravidelnými prezentačnými podujatiami na danom mieste pre verejnosť. Nakoľko ľuďom je nevyhnutné pripomínať to, že zrakový hendikep neznamená automaticky slepotu a odsun na okraj spoločnosti, ale len iný spôsob vnímania sveta okolo nás.

Dlhodobým výstupom, ako aj cieľom projektu je zvýšiť verejné povedomie a sebavedomie a pomoc zrakovo hendikepovaných detí a mládeže, prostredníctvom novonadobudnutých zručností a vedomostí. Uľahčiť im budúce uplatnenie vo svete dospelých a „zdravých“ a predstaviť im cestu k samostatnosti a nezávislosti. Ukázať im, že aj napriek svojmu hendikepu majú svoju budúcnosť vo svojich rukách a môžu sa stať čím chcú (či už je to muzikant, technik, novinár, alebo umelec).

Z dlhodobého hľadiska budú takto zdravo sebavedomí, produktívni jedinci prínosom pre celú spoločnosť a nie jej bremenom. Umocnenie pocitu vlastnej identity a jedinečnosti u týchto detí z nich vytvorí plnohodnotných členov komunity., schopným sa postarať o seba prípadne aj o druhých.

 

2. CIEĽOVÁ SKUPINA a SKUPINY PROFITUJÚCE Z PROJEKTU

Cieľová skupina:

nevidiace a slabozraké deti a mládež / Spojená škola internátna Levoča
hlucho slepé deti a mládež MAJÁK n.o., Košice -Zdoba
nevidiaci a slabozrakí mladí dospelí / UNSS KS Košice
znevýhodnení obyvatelia Spišského Podhradia a okolitých obcí (rómska komunita)
Na tvorivých dielňach zameraných na atribút využitia „VODY“ by sa mali zúčastňovať deti a mládež v počte od 10 do 40 osôb, vrátane odborného zázemia a zodpovedných osôb za realizáciu projektu. Ostatní ľudia ( deti, mládež a dospelí ) budú pravidelne pozývaní na úvodnú aj záverečné akcie, ako aj na športovo-kultúrne súťaže a predstavenia..

 

Za skupinu ktorá môže projekt potenciálne ovplyvniť sa dá považovať kolektív odborných školiteľov, lektorov a vychovávateľov. Nakoľko osoby, ktoré sa na projekte zúčastnia už so Združením FEMAN spolupracovali v minulosti na iných projektoch (Festival FEMAN, Tmavomodrý svet; Benefičný koncert v Košiciach, Tvorivé dielne v Spišskej Kapitule a v Košiciach, Vianočné programy; dovoz zdravotníckych pomôcok pre žiakov školy z Nemecka) ide o kvalifikovaných odborníkov, veríme že projekt a jeho budúce výstupy ovplyvnia len v pozitívnom meradle ďalšie aktivity smerom k znevýhodním deťom a mládeži.

 

Aktivity v rámci projektu:

 

1; Tvorivé dielne s využitím vody a priestorová orientácia a pohyb slabozrakých

- technika pohybu v priestore s vodou a bielou palicou

- výcvik orientácie – analýza priestoru naplneného vodou s efektívnym využitím integrácie ostatných zmyslov a zvyškov zraku

- technika pohybu s vidiacim sprievodcom, vyhýbanie sa prekážkam v priestore s vodou (napr. bazén, vodná nádrž, jazero....)

- technika bezpečného pohybu bez bielej palice v priestore ohraničenom vodou

- výcvik orientácie spojený s analýzou vodného priestoru, vírenie vody, vodné trysky...

- výcvik sluchu, čuchu, hmatu

 

2; Kreatívna tvorba pri práci s vodou

- pracovné skupiny zamerané na prácu s technikou vody (napr. akvarely) spracovanie výrobkov z kože, dreva, sebarealizácia, maľovanie, kreslenie v spojení s vodou

- športové aktivity / termálne voda, obyčajná voda, minerálna voda, ( ich využívanie, plávanie, člnkovanie, súťaže, naplňovanie vodných valcov, nafukovacích telies vodou...), pitný režim, sladidlá a škodliviny vo vode, rozpoznávanie značiek vo vode..

 

Go to Top Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech